การแข่งขันกีฬา-กรีฑา นักเรียน ปี 2559
สพป.อุบลราชธานี เขต 2

  1. สพป.อบ. เขต 2
  2. สพฐ

webmaster : นายไพบูลย์ แสนทวีสุข E-mail : krunawa@ubon2-ed.go.th
นายวุฒิชัย ดาผา ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีฯ : ที่ปรึกษา
นายอดุลย์ศักดิ์ สมบูรณ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมฯ : ฝ่ายประเมินผล
นางรัชนี สายคาวงศ์ : ฝ่ายประเมินผล